Základní škola a mateřská škola

Kamenický Šenov – Prácheň

příspěvková organizace,

Prácheň 126,

471 14 Kamenický Šenov

Tel. 487 767 396    skolaprachen @seznam.cz

Školní řád Mateřské školy

Provoz

Provoz mateřské školy je od 6.00 hod do 15.45 hod. Scházení dětí do 8.00 hodin. Po dohodě a písemném oznámení je možno příchody uzpůsobit potřebě  rodičů (dohoda o nepravidelných příchodech).

Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících (Vyhláška 14/2006 o předškolním vzdělávání, §3).

Ve dnech, kdy bude ve školce hlášena 1/3 dětí (9 a méně), bude školka z provozních důvodů uzavřena.

Přijímání dětí

Do MŠ se přijímají děti zdravé zpravidla starší 3 let (Školský zákon 561/2004 § 34).

Příjímací řízení do MŠ a přijímání dětí

Přijímací řízení probíhá formou správního řízení a  provádí ho ředitelka společně s učitelkou pověřenou vedením MŠ zpravidla v měsíci březnu. Termín zápisu do mateřské školy je zveřejněn obvyklým způsobem (internetové stránky školy, vývěska školy, veřejná místa) nejméně jeden měsíc před stanoveným datem zápisu. O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě přijatých žádostí a kritérií pro přijímání stanovených na daný kalendářní rok. Přijetí dítěte do MŠ ředitel oznámí zákonným zástupcům dítěte rozhodnutím o přijetí  nebo nepřijetí dítěte dle platného zákona o správním řízení. Přijímají se děti nejvýše do naplnění kapacity MŠ. Pokud není tímto způsobem kapacita naplněna může ředitelka školy přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání během celého školního roku.

Ředitelka  ZŠ a MŠ po předchozím písemném upozornění rozhoduje o ukončení docházky dítěte a to v případě, že dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín (Školský zákon 561/2004, §35).

Kritéria pro přijetí do MŠ

Jsou přílohou tohoto školního řádu

Docházka do MŠ

Každé ráno jsou rodiče nebo jimi pověřený zástupce předat dítě osobně učitelce (Vyhláška o předškolním vzdělávání č. 14/2004 § 5.). Děti, které byly přijaté by měly docházet pravidelně podle potřeb rodičů. Zástupce dítěte oznámí MŠ předem známou nepřítomnost dítěte, není-li známa předem, omluví dítě neprodleně.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí učitelce.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení ,bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Pokud má dítě vši, rodiče jsou povinni to ve školce oznámit a návrat dítěte do školky je možný až po úplném odstranění všech vývojových stádií vší.

Rodiče jsou povinni dbát o tělesnou čistotu dítěte, o čistotu prádla a oblečení dítěte.

Zákonní zástupci jsou povinni zajistit bezpečnou obuv a vhodné oblečení, tj. bačkory s pevnou patou pro pohyb v MŠ, sportovní, nebo pevnou obuv s pevnou patou pro pobyt venku, oblečení podle počasí

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů,nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům,nebo zástupcům předají.

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

Pokud dítě nedochází bez řádné omluvy do MŠ déle než 1 měsíc, zaniká mu právo na docházku do MŠ, o čemž budou rodiče písemně vyrozuměni. Na jeho místo bude přijato jiné dítě. Rodiče mají možnost znovu požádat o přijetí dítěte podle platných kritérií o přijímání dětí do MŠ.

Odvádění dětí z MŠ

Děti odvádí zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřený zástupce na základě písemného pověření.

Stravování dětí

Při celodenním pobytu se děti stravují v MŠ 3 krát denně a je dodržován celodenní pitný režim. Nutná dietní opatření hlásí rodiče v předstihu. Částka na celodenní stravování činí 29,- Kč. (17 Kč – oběd, 2x 6Kč svačinka). Děti se čtyřhodinovou docházkou platí 23,- Kč.

Poplatek za stravování se platí vedoucí stravovny a v hotovosti.

Platba je splatná do konce  předcházejícího kalendářního měsíce. Po dohodě s vedoucí i jinak.

Odhlašování dětí z oběda provádí rodiče osobně, telefonicky nebo pomocí sms na telefonním čísle MŠ 605883593 a to do 7 hodin ráno, jinak dítěti oběd propadá.

Jídelníčky jsou zveřejňovány v šatnách dětí. Součástí jídelníčku je výskyt alergenů v potravinách.

Úplata za předškolní vzdělávání

Dle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

PROVOZNÍ POPLATEK V BĚŽNÉM PROVOZU ČINÍ :

období září až červen            300,-Kč/ měsíc

PROVOZNÍ POPLATEK V OMEZENÉM PROVOZU, VÍCE JAK 5 DNÍ V MĚSÍCI, ČINÍ :

(období prázdnin – červenec,srpen)

Poplatek je ponížen na 2/3 z provozního poplatku v běžném provozu :    200,- Kč/ měsíc

Jestli-že je dítě řádně omluveno na celý měsíc platí udržovací provozní poplatek ponížený na 1/2  z provozního poplatku v omezeném provozu :

Celodenní děti :                                          100,- Kč/ měsíc

Úplata je splatná do konce předcházejícího měsíce společně se stravováním.

Práva dětí

  • Zájem dítěte musí být předním hlediskem při všech činnostech v MŠ.
  • Právo na bezpečnost a ochranu zdraví dítěte v MŠ.
  • Právo dětí využívat služeb mateřské školy.
  • Právo na výchovu, jež směřuje k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu.
  • Právo na odpočinek a volný čas, na účast ve hře odpovídající jeho věku.

Práva rodičů

  • Účast při adaptaci dítěte na kolektiv dětí v MŠ a prostředí školy.
  • Účast na programu MŠ, výchovné koncepci školy, org. škol v přírodě, mimoškolních aktivitách.
  • Má právo na informaci o dítěti /zdravotní stav dítěte, výchovné problémy atd./

Nadřízené orgány: Česká školní inspekce, KÚ pro Liberecký kraj

Zřizovatel MŠ: Městský úřad Kamenický Šenov

Ředitelka: Mgr. Tereza Jeřábková           1.9. 2015