Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Kamenický Šenov Prácheň, příspěvková organizace stanovila  následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování v případě, že počet uchazečů v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

 

Zákonný zástupce přijímaného dítěte musí doložit vyjádření dětského lékaře – zda je dítě doporučeno k přijetí do mateřské školy, popřípadě za jakých podmínek.

Dítě musí být řádně očkováno dle ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

 

Bez ohledu na níže uvedené bodové ohodnocení bude podle §34 odst.4  Školského zákona přijato vždy přednostně dítě čtyřleté pocházejících ze spádového obvodu dané mateřské školy . Mateřská škola bude muset přijmout všechny děti starší čtyř let ze své spádové oblasti do naplnění kapacity (v případě nedostatečných kapacit budou mít přednost děti pětileté přijímané k povinnému předškolnímu vzdělávání).

 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce. Dle následující tabulky bude sestaveno pořadí přijímaných dětí.

 

 

KRITÉRIUM Bodové ohodnocení
Věk dítěte 5 let věku

4 roky věku

3 roky věku

mladší

povinně

3

2

1

Spádová oblast Ano

Ne

2

0

 

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí vyšší věk ( dle data narození).

 

Školský obvod spádové mateřské školy zahrnuje část města Kamenický Šenov Prácheň a ulici Prácheňská.

 

 

Tato kritéria byla vydána pro přijímací řízení pro školní rok 2019/20

 

V Kamenickém Šenově dne 22.3. 2019

Mgr. Tereza Jeřábková

Ředitelka školy