Základní škola a mateřská škola

Kamenický Šenov – Prácheň

příspěvková organizace

Prácheň 126, 471 14 Kamenický Šenov

Tel. 487 767 396    skolaprachen @seznam.cz

ŠKOLNÍ ŘÁD

Obsah

 1. Úvodní ustanovení
 2. Práva a povinnosti žáků
 3. Práva a povinnosti zákonných zástupců
 4. Pravidla pro hodnocení výsledků ve vzdělávání
 5. Sebehodnocení žáků
 6. Kázeňská a výchovná opatření
 7. Provoz a vnitřní režim školy
 8. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 9. Podmínky zacházení s majetkem školy
 10. GDPR
 11. Závěrečné ustanovení

 1.Úvodní ustanovení

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky na základě platné legislativy ČR.

 1. Práva a povinnosti žáků

2.1. Práva žáků

Základní práva a svobody se zaručují všem dětem bez rozdílů pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického smýšlení

Žák má právo:

–         na bezplatnou výchovu a vzdělání

–         na svobodu myšlení, projevu (svůj názor vyjadřovat přiměřenou formou)

–         požádat o pomoc vyučujícího, pokud neporozuměl učivu

–         na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání

–       na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vyučování

–         zúčastňovat se činností třídy

–         zúčastňovat se akcí školy v souladu s pokyny organizátora a BOZ

–         podávat připomínky a náměty

–         požádat jakéhokoliv zaměstnance školy o pomoc v případě šikanování nebo jiného bezpráví

–         na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu

–         na ochranu před návykovými látkami

–         respektování soukromého života

–         na volný čas a přiměřený odpočinek

–       žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení

2.2. Povinnosti žáků

Žák je povinen:

–         řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat

–         dodržovat školní řád a předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti s nimiž byl seznámen

–         plnit pokyny pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

–         ve škole se chovat ukázněně, slušně a zdvořile ke všem zaměstnancům a svým spolužákům

–         svědomitě se připravovat na vyučování

–         nepoškozovat majetek školy a ostatních žáků, chovat se šetrně k učebnicím a školním pomůckám

–      dodržovat zásady slušného a kulturního chování

–         udržovat své místo v čistotě a pořádku

–         chodit do školy vhodně oblečen a upraven, mít bezpečnou obuv(s pevnou gumovou

podrážkou)

 • nosit do třídy (do školy) pouze věci potřebné k výuce
 • případný mobilní telefon udržovat v rámci školního vyučování a školní družiny vypnutý, nebo v tichém režimu.

Ve škole je zakázáno:

–         nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek

–         nošení a manipulace se zbraněmi

–         otvírat okna, manipulovat s přístroji, vypínači, zásuvkami

–      dopouštět se vůči jiným žákům šikany ( úmyslnému ubližování, např. ponižování, psychické a fyzické týrání)

–    jakékoliv formy rasismu a diskriminace

– pořizovat pomocí mobilního telefonu nebo jiného záznamového zařízení zvukové a video a vizuální  záznamy ( pokud to není v souladu s programem vyučování)

 1. Práva a povinnosti zákonných zástupců

3.1. Práva zákonných zástupců

Práva zákonných zástupců žáka jsou:

–         být informován o prospěchu a chování svého dítěte

–         být informován o veškerém dění školy

–         vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkající se podstatných záležitostí jeho dítěte

–         na svobodu projevu, při kterém musí respektovat práva jiných osob

–         na poradenskou pomoc školy pro jejich dítě v záležitostech týkajících se vzdělávání a výchovy jejich dítěte

3.2. Povinnosti zákonných zástupců žáka

Povinnosti zákonných zástupců žáka jsou:

–         zajistit řádnou docházku svého dítěte do školy

–         na vyzvání ředitelky školy se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy žáka

–         informovat školu o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečností, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

–         omlouvat nepřítomnost dítěte ve škole ústně do 24 hodin a po ukončení nepřítomnosti písemně v žákovské knížce nebo notýsku – na straně omluvného listu

–         oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání

–         účastnit se třídních schůzek svolaných třídním učitelem (v případě časové zaneprázdněnosti sjednat s třídním učitelem náhradní termín)

 1. Pravidla pro hodnocení výsledků ve vzdělávání

4.1. Zásady pro hodnocení výsledků ve vzdělávání

Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenými stupni. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a souhrnná. Průběžná klasifikace se  uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. Souhrnná klasifikace se uskutečňuje na konci I. A II. Pololetí. Předmětem klasifikace jsou výsledky, jichž dosáhl žák ve vyučovacích předmětech v souladu s požadavky učebních osnov, schopnost používat osvojených dovedností a návyků v konkrétních situacích. Vždy je nutno přihlížet k věkovým a zdravotním zvláštnostem žáka.

Při klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Při souhrnné klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Učitel posuzuje žákovy výkony komplexně v souladu se specifikou předmětu. Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu.  Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.

Souhrnná klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami může být na základě dohody s poradenským zařízením a se souhlasem rodičů prováděna též formou slovního hodnocení. ( viz 4.3.)

4.2. Stupně klasifikace a jejich charakteristika

4.2.1. Klasifikace výsledků vzdělávání v jednotlivých předmětech

1 – výborný

2 – chvalitebný

3 – dobrý

4 – dostatečný

5 – nedostatečný

Stupeň 1

Žák ovládá požadované poznatky uceleně a přesně, chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí logicky správně. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2

Žák ovládá požadované poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Neschopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků se dopouští chyb. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery, Jeho dovednost vykonávat požadované činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností se vyskytují velmi závažné chyby. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Grafický projev má vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

4.2.2. Hodnocení výsledků práce v zájmových útvarech

 1. a) pracoval(a) úspěšně
 2. b) pracoval(a)

4.2.3. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení

Celkové hodnocení se vyjadřuje stupni:

 1. a)      prospěl(a) s vyznamenáním – (průměr stupňů prospěchu do 1,5 a není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen horším stupně než 2)
 2. b)      prospěl(a) – ( není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen stupněm 5
 3. c)      neprospěl(a) – (je-li v některém z povinných předmětů hodnocen stupněm 5)

4.3. Zásady hodnocení výsledků vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu dítěte. Učitelé se řídí doporučeními, která stanovilo odborné pracoviště (PPP). Při slovním hodnocení se uvádí:

 1. a) ovládnutí učiva předepsaného osnovami

– ovládá bezpečně

– ovládá

– podstatně ovládá

– ovládá se značnými mezerami

– neovládá

 1. b) úroveň myšlení

– pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti

– uvažuje celkem samostatně

– menší samostatnost v myšlení

– nesamostatné myšlení

– odpovídá nesprávně i na návodné otázky

 1. c) úroveň vyjadřování

– výstižné, poměrně přesné

– celkem výstižné

– nedostatečně přesné

– vyjadřuje se s obtížemi

– nesprávně i na návodné otázky

 1. d) úroveň aplikace vědomostí

– spolehlivě, uvědoměle  užívá vědomostí a dovedností

– dovede používat vědomostí a dovedností, dopouští se drobných chyb

– pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští

– dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

– praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele

 1. e) píle a zájem o učení

– aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

– učí se svědomitě

– k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů

– malý zájem o učení, potřebuje stále podněty

– pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné

 1. Sebehodnocení

Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Žák je veden k tomu, aby dokázal objektivně popsat, co se mu daří, co mu ještě nejde a jak bude pokračovat dál. Oba názory jsou průběžně konfrontovány, žáci si zkouší některé práce i sami opravovat.

Učitel a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka tak, aby se shodli na výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka motivační do dalšího období

 1. Kázeňská a výchovná opatření

6.1. Stupně hodnocení chování a jejich charakteristika

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se hodnotí stupni:

 1. a)      1 – velmi dobré – žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování. Méně závažný přestupků se dopouští ojediněle.
 2. b)      2 – uspokojivé – chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly slušného chování. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků.
 3. c)      3 – neuspokojivé – chování žáka ve škole je v rozporu s pravidly slušného chování. Dopouští se závažných provinění.

6.2. Výchovná opatření

 1. Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné osoby po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
 2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních učitelů po projednání s ředitelkou školy udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
 3. Návrh na udělení pochvaly se projednává v pedagogické radě. Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje třídní učitel nebo ředitelka školy. Písemná pochvala se uděluje formou zápisu do žákovské knížky (notýsku) nebo v doložce na vysvědčení. Pochvaly se zaznamenávají do třídních výkazů a katalogových listů.
 4. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:
 1. a)      napomenutí třídního učitele
 2. b)      důtku třídního učitele
 3. c)      důtku ředitele školy

Kázeňská výchovná opatření se udělují zejména za tyto projevy nevhodného chování: nedostatečnou přípravu na vyučování, zejména zapomínání školních pomůcek a domácích úkolů, za hrubou nekázeň, za hrubé a vulgární jednání se spolužáky, za hrubé a vulgární jednání se zaměstnanci školy, za prokázanou šikanu, za krádeže ve škole nebo na akcích pořádaných školou, za držení, distribuci či požívání omamných návykových látek.

Opatření k posílení kázně se ukládá za závažné nebo opakované provinění nebo porušení školního řádu. Třídní učitel navrhuje napomenutí a důtku se souhlasem ředitele školy. Ředitel školy uděluje důtku po projednání v pedagogické radě. O udělení opatření uvědomí ředitel školy prokazatelným způsobem zástupce žáka, opatření se zaznamenává do třídního výkazu a do katalogového listu žáka.

 1. Provoz a vnitřní režim školy
 2. Školní budova je pro žáky otevřena od 6.00 hodin.
 3.  Dozor nad dětmi před začátkem vyučování zajišťuje zaměstnanec ZŠ a MŠ.

V šatně se žáci zdržují pouze po dobu nutnou k převlečení a přezutí.

 1. Vyučování začíná v 8.00 hodin.
 2. Dozor ve třídách nebo ve školní družině vykonává učitelka nebo vychovatelka.
 3. Učitelka nebo vychovatel(ka) sledují a zapisují nepřítomné žáky do třídních knih. Každá nepřítomnost musí být písemně omluvena v žákovské knížce nebo notýsku. Telefonická nebo ústní omluva musí být do dvou dnů (škola musí mít informaci o tom, že rodiče ví o nepřítomnosti dítěte ve škole).
 4. O uvolnění dítěte z výuky žádají rodiče – třídní učitelku – nepřítomnost do 3 dnů, více jak 3 dny – písemná žádost ke schválení ředitelce školy.
 5. Žáci nesmějí bez dovolení opouštět budovu školy před ukončením vyučování nebo pobytu v ŠD. Dřívější odchod ze školy bude žáku povolen na základě písemné žádosti rodičů, případně si rodiče žáka sami vyzvednou.
 6. Po poslední vyučovací hodině odvádí vyučují žáky do ŠD.
 7. Žáci, kteří nechodí do odpolední školní družiny, odchází ihned domů. Nezúčastňují se akcí školní družiny, ani nepobývají na školním pozemku po dobu provozu ŠD.
 8. V odpoledních hodinách po skončení vyučování mají děti stanovený program ve školní družině.
 9. Provoz školy je ukončen v 15.45 hodin.
 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

8.1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Žáci se chovají ve škole a na akcích školy tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků.

Při vstupu do školy se žáci přezouvají do svých přezůvek, které odpovídají bezpečné chůzi a pohybu po chodbách, schodišti (nejlépe přezůvky s pevnou patou)  a hygienickým požadavkům (vhodná velikost, světlá podrážka). Žáci dbají na hygienu před jídlem a po použití WC.

Poučení o bezpečnosti na začátku školního roku provádí třídní učitel, který seznámí žáky:

–         se školním řádem

–         se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodišti, v šatně při příchodu a odchodu ze školy a na veřejných komunikacích

–         nenosit do školy věci, které nesouvisí s výukou

–         s postupem při úrazech

–         s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru, upozorní na cvičné poplachy

Žáci jsou povinni nahlásit svému učiteli neprodleně každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde ve škole, nebo na akci pořádané školou.

Poučení před prázdninami provádí třídní učitel:

–         varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s cizími lidmi a nebezpečí komunikace s neznámými lidmi přes internet

–         upozorní na nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí a různými zbraněmi

–         informuje o nebezpečí vzniku požáru

–         informuje o nebezpečí při manipulaci s elektrickým proudem

–         varuje před koupáním na neznámých místech

Dále třídní učitel provádí poučení o bezpečnosti před každou akcí školy zaměřené právě na nebezpečí a možnosti poranění, které mohou žákům hrozit na těchto akcích (např. před plaveckým výcvikem, před odjezdem na školu v přírodě). O každém proškolení o bezpečnosti provádí třídní učitel zápis do třídní knihy.¨

8.2. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Všichni pracovníci školy průběžně sledují konkrétní situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů. Žáci mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v prostorách školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitelka školy využije všech možností dát podmět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podíleli.

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy

Žáci zachází se svěřenými učebnicemi, sešity a dalšími školními věcmi a  materiály šetrně a hospodárně. Za případné poničení těchto svěřených věcí může být na konci školního požadována částečná úhrada.

Škody na vnitřním zařízení, hračkách, materiálu, budově a školním pozemku, které prokazatelně žák způsobil, jsou zákonní zástupci povinni uhradit či zajistit jejich odstranění.

 1. GDPR

Škola se řídí platnou legislativou o ochraně osobních údajů.

Dokumenty, vizuální a audiovizuální povahy slouží výhradně k propagaci školy. Účastí na akcích školy vyjadřují zákonní zástupci a návštěvníci školy souhlas s pořízením dokumentace audiovizuální povahy.

 1. Závěrečná ustanovení

Školní řád byl projednán a schválen na pedagogické radě dne

Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy, žáky školy a jejich zákonné            zástupce.

Kamenickém Šenově – Práchni  2.9. 2018

Mgr. Tereza Jeřábková

ředitelka školy


Příloha ke školnímu řádu vydanému 2.9. 2018 v Kamenickém Šenov-  Práchni

 1. Distanční výuka

Pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví právním předpisem či mimořádným opatřením pravidla, která budou odlišná od pravidel této přílohy školního řádu, pak níže uvedena ustanovení, které jsou s nimi v rozporu, se nepoužijí.

Distanční výuka bude probíhat v těchto případech:

o po dobu trvání krizového patření,

o z důvodu nařízení mimořádného opatření,

o z důvodu nařízení karantény, není-li možná osobní přítomnost většiny (více než 50%)žáků nejméně jedné třídy.

Povinnosti žáků

– Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem.

– Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě do 3 dnů od počátku nepřítomnosti.

Režim

Při distančním vzdělávání jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání. Nutno přihlížet na odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouhodobé práce s počítačem, nevhodnost dlouhodobého sledování monitoru, nevhodné držení těla  při práci u PC, atd. Délku výuky a přestávek

stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím.

Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí

– on-line výukou, kombinací synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník pracuje v určené

době se skupinou žáků prostřednictvím určené komunikační platformy) a asynchronní výukou (žáci

pracují individuálně, tempo a čas si volí sami); časové rozvržení bude stanoveno vždy pro konkrétní případy,

– off-line výukou, bez kontaktů přes internet předáváním písemných materiálů, –

individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků,

– komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků,- zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení,

– informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby a vedení žáka k sebehodnocení,

– pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícím jeho možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám,

– průběžnou kontrolní a hospitační činnost vedení školy.

Při distančním vzdělávání se škola zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Součástí distanční výuky budou však i ostatní hlavní předměty, Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách. Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech,

přesuny učiva, vypuštění učiva bude škola evidovat a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období a úpravy svého školního vzdělávacího programu.

Hodnocení výsledků vzdělávání

Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní hodnocení, zejména slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků učiva je provedeno hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku.

Výborný (1.)- žák pracuje aktivně, tvořivě, ve výsledcích se objevuje minimální méně podstatná

chybovost. Jeho ústní i písemný projev je logicky správný, přesný a výstižný, úkoly odevzdává včas

Chvalitebný (2) – v úrovni dosažených dovedností a vědomostí žák projevuje ucelené poznatky s méně častou chybovostí, která nemá zásadní význam pro správnost očekávaných výsledků. Jeho ústní i písemný projev je poměrně přesný bez podstatných nedostatků.

Dobrý (3) – úroveň vědomostí a dovedností má nepodstatné mezery, nepřesnosti a chyby dovede žák za pomoci pedagoga korigovat. V jeho ústním i písemném projevu se objevují výraznější rezervy,

Při výrazných nedostatcích zajistí vyučující individuální doučování.

Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně ve stanovených intervalech, prostřednictvím :

– skupinovým chatem, videohovory, které nahrazují klasické třídní schůzky,

– písemnou korespondencí, telefonicky, osobně.

Podmínky zacházení s majetkem školy

V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny technické prostředky školy pro digitální komunikaci (tablet, notebook), tento majetek je zapůjčen uzavřením

smlouvy o výpůjčce. O zapůjčení jednotlivým žákům rozhoduje ředitelka školy.

V Kamenickém Šenově  – Práchni 1.9.2020

Mgr. Tereza Jeřábková

ředitelka školy