Základní škola a mateřská škola

Kamenický Šenov – Prácheň

příspěvková organizace,

Prácheň 126, 471 14 Kamenický Šenov

Tel. 487 767 396    skolaprachen @seznam.cz

Školní řád Mateřské školy

1. Právní předpisy

Školní řád upravuje činnost a pravidla provozu školy, práva, povinnosti a vzájemné vztahy všech zúčastněných v podmínkách mateřské školy. Je zpracován především v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) a prováděcí vyhláškou č. 43/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Dotýká se i ostatních právních norem, např. Úmluvy o právech dítěte, zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, vyhlášky č. 107/2005 Sb., O školním stravováni, zákona č.258/2000 Sb., ve znění 264/2006, o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 106/1999 Sb., ve znění 61/2006 Sb., O svobodném přístupu k informacím, vyhl. č. 27/2016Sb.  O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zákona č. 101/2000 Sb., ve znění 585/2006 Sb., O státní sociální podpoře, předpisů BOZP, atd.

 1. Základní údaje

Mateřská škola  při Základní škole a mateřské škole Kamenický Šenov – Prácheň, příspěvkové organizaci

Zřizovatel: Město Kamenický Šenov

Ředitelka školy: Mgr. Tereza Jeřábková

Mateřská škola je výchovně vzdělávacím zařízením zpravidla pro děti 3 – 6leté, nejméně však dvouleté s celodenní péčí. Celková kapacita školy je 28 dětí.

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí, bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností.

1.3 Předmět činnosti, cíle předškolního vzdělávání

Mateřská škola zajišťuje všestrannou péči dětem předškolního věku, navazuje na výchovu v rodině. Zabezpečuje vzdělávání v rozsahu obecně závazných předpisů v oblasti předškolního vzdělávání. Mateřská škola podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů v činnosti s rodinou. Cílem změn vyplývajících z novely školského zákona je zajistit takové podmínky pro jejich vzdělávání, které reflektují možnosti dětí, jejich potřeby ke vztahu k věku, respektují míru nadání i dopady zdravotního vztahu do jejich přípravy na školu. Zahrnuje intervence na podporu oslabených dovedností dítěte. Dle potřeb dítěte poskytuje podpůrná opatření dle stanovených pravidel. Obsah vzdělávání je uveden ve školním vzdělávacím programu. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.

3. Provoz

Provoz mateřské školy je od 6.15 hod do 16:00 hod. Scházení dětí do 8.00 hodin. Po dohodě a písemném oznámení je možno příchody uzpůsobit potřebě  rodičů (dohoda o nepravidelných příchodech).

Povinná výuka pro předškolní děti je od 7:30 do 11:30.

Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících (Vyhláška 14/2005Sb.                     o předškolním vzdělávání, §3 včetně pozdějších úprav).

Ve dnech, kdy bude ve školce hlášena 1/3 dětí (9 a méně), bude školka z provozních důvodů uzavřena.

4. Příjímací řízení do MŠ a přijímání dětí

Přijímací řízení probíhá formou správního řízení a  provádí ho ředitelka společně s učitelkou pověřenou vedením MŠ zpravidla v měsíci květnu. Termín zápisu do mateřské školy je zveřejněn obvyklým způsobem (internetové stránky školy, vývěska školy, veřejná místa) nejméně jeden měsíc před stanoveným datem zápisu. O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě přijatých žádostí a kritérií pro přijímání stanovených na daný kalendářní rok. Přijetí dítěte do MŠ ředitel oznámí zákonným zástupcům dítěte rozhodnutím o přijetí  nebo nepřijetí dítěte dle platného zákona o správním řízení. Přijímají se děti nejvýše do naplnění kapacity MŠ. Pokud není tímto způsobem kapacita naplněna může ředitelka školy přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání během celého školního roku.

Ředitelka  ZŠ a MŠ po předchozím písemném upozornění rozhoduje o ukončení docházky dítěte a to v případě, že dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín (Školský zákon 561/2004, §35).

 

 1. Kritéria pro přijetí do MŠ

Jsou přílohou tohoto školního řádu

6. Docházka do MŠ

Každé ráno jsou rodiče nebo jimi pověřený zástupce předat dítě osobně učitelce (Vyhláška o předškolním vzdělávání č. 14/2005Sb. § 5.). Děti, které byly přijaté by měly docházet pravidelně podle potřeb rodičů. Zástupce dítěte oznámí MŠ předem známou nepřítomnost dítěte, není-li známa předem, omluví dítě neprodleně.

Pokud má dítě vši, rodiče jsou povinni to ve školce oznámit a návrat dítěte do školky je možný až po úplném odstranění všech vývojových stádií vší.

Rodiče jsou povinni dbát o tělesnou čistotu dítěte, o čistotu prádla a oblečení dítěte.

Zákonní zástupci jsou povinni zajistit bezpečnou obuv a vhodné oblečení, tj. bačkory s pevnou patou pro pohyb v MŠ, sportovní, nebo pevnou obuv s pevnou patou pro pobyt venku, oblečení podle počasí

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů,nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům,nebo zástupcům předají.

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

Pokud dítě nedochází bez řádné omluvy do MŠ déle než 1 měsíc, zaniká mu právo na docházku do MŠ, o čemž budou rodiče písemně vyrozuměni. Na jeho místo bude přijato jiné dítě. Rodiče mají možnost znovu požádat o přijetí dítěte podle platných kritérií o přijímání dětí do MŠ.

7.Postup MŠ v případě výskytu infekčního onemocnění

 • Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy, je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, za podmínky, že je přítomen zákonný zástupce.
 • Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte ( dítě přivádí například starší sourozenec), je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.
 • Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole, dítěti je neprodleně nasazena ochrana úst a nosu, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je mateřská škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZ.
 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit izolaci dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. Zákonný zástupce má povinnost si dítě neprodleně vyzvednout.
 • Dítěti, zákonnému zástupci či zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění ( rýma, kašel ), je umožněn přístup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u dítěte, zákonného zástupce či zaměstnance školy přetrvávají příznaky jako je rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost ( u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb). Škola lékaře ani orgán státního zdravotního dozoru nekontaktuje !
 • Pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví právním předpisem či mimořádným opatřením pravidla, která budou odlišná od pravidel tohoto školního řádu, pak ustanovení školního řádu, která jsou s nimi v rozporu, se nepoužijí.

8.Zajištění výuky v případě uzavření školy – DISTANČNÍ VÝUKA

 • Tento článek se vztahuje k povinnosti distančního způsobu vzdělávání za podmínek stanovených v § 184 a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Povinnost školy zajistit vzdělávání distančním způsobem

 • Z důvodu krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu nařízení karantény – škola zahájí vzdělávání distančním způsobem.
 • Povinné vzdělávání distančním způsobem je pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.
 • Škola nemá povinnost distančně vzdělávat v případě:
 • pokud ředitel školy rozhodne o omezení nebo přerušení provozu,
 • pokud MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku,
 • je dětem nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy.

Způsob komunikace pro distanční výuku

 • Webové stránky školy
 • Telefonickou formou
 • Formou skupiny na messengeru, případně WhatsApp, podle preferencí zákonných zástupců.

Zákonný zástupce je povinen omluvit dítě z distančního vzdělávání do 3 kalendářních dnů od začátku absence.

Formy distančního vzdělávání

 • distanční výuka bude přizpůsobena aktuální situaci, možnostem rodičů i mateřské školy
 • pedagogové připraví nabídku aktivit podle třídního vzdělávacího plánu s ohledem na měsíční a týdenní témata a individualizují je podle úrovně znalostí, dovedností a možností dítěte
 • důležité je umožnit rodině, aby podporovala rozvoj svého dítěte přirozenými prostředky, činnostmi, které jsou běžné, srozumitelné a realizovatelné v podmínkách domova
 • těžiště vzdělávání bude spočívat především v inspirativních tipech na společenské aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí v těchto oblastech : jemné motoriky, grafomotoriky, vizuomotoriky zrakového vnímání a paměti, sluchového vnímání a paměti, vnímání času, předmatematických představ a v rozvoji řeči.
 • škola však nemůže zajistit distanční výukou plně rozvoj všech výchovně-vzdělávacích oblastí, jako je např. oblast sociálních dovedností

nebude stanoven hodinový rozsah ani časové vymezení distanční výuky, škola bude materiály vyvěšovat či předávat zákonným zástupcům jednou týdně (v pondělí) a to takovou formou, jakou si zákonní zástupci zvolí dle svých možností. Zákonní zástupci mají celý týden na realizaci činností a aktivit, do doby zaslání dalších podkladů.

 • vypracované úkoly přinesou zákonní zástupci do MŠ po skončení distanční výuky nejdéle však jednou za měsíc, pokud distanční výuka trvá déle
 • hodnocení je přizpůsobeno distanční výuce, učitelky poskytují dítěti zpětnou vazbu zasláním obrázku, samolepky, slovním komentářem, který dítěti tlumočí rodič

9. Odvádění dětí z MŠ

Děti odvádí zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřený zástupce na základě písemného pověření.

10. Stravování dětí

Při celodenním pobytu se děti stravují v MŠ 3 krát denně a je dodržován celodenní pitný režim. Nutná dietní opatření hlásí rodiče v předstihu. Částka na celodenní stravování činí pro děti 2-6 let 40,- Kč. (22 Kč – oběd, 2x 9Kč svačinka). Děti se čtyřhodinovou docházkou platí 31,- Kč, pro děti od 7 let 43,- Kč. (25 Kč – oběd, 2x 9Kč svačinka). Děti se čtyřhodinovou docházkou platí 34,- Kč.

Poplatek za svačinky a provoz se platí na účet školy, ve výjimečných případech hotově v kanceláři školy.

Poplatek za obědy platí rodiče na účet Školní jídelny – ZŠ a MŠ Kamenický Šenov.

Platba je splatná do konce předcházejícího kalendářního měsíce. Pouze po dohodě s vedoucí jinak.

Odhlašování dětí z oběda provádí rodiče osobně, telefonicky nebo pomocí sms na telefonním čísle MŠ 605883593 a to do 7 hodin ráno, jinak dítěti oběd propadá.

Jídelníčky jsou zveřejňovány v šatnách dětí. Součástí jídelníčku je výskyt alergenů v potravinách.

11. Úplata za předškolní vzdělávání

Dle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

PROVOZNÍ POPLATEK V BĚŽNÉM PROVOZU ČINÍ:

období září až červen            300,-Kč/ měsíc

PROVOZNÍ POPLATEK V OMEZENÉM PROVOZU, VÍCE JAK 5 DNÍ V MĚSÍCI, ČINÍ :

(období prázdnin – červenec,srpen)

Poplatek je ponížen na 2/3 z provozního poplatku v běžném provozu :    200,- Kč/ měsíc

Jestli-že je dítě řádně omluveno na celý měsíc platí udržovací provozní poplatek ponížený na 1/2  z provozního poplatku v omezeném provozu:

Celodenní děti :                                           100,- Kč/ měsíc

Úplata je splatná do konce předcházejícího měsíce společně se stravováním.

12. Práva dětí

 • Zájem dítěte musí být předním hlediskem při všech činnostech v MŠ.
 • Právo na bezpečnost a ochranu zdraví dítěte v MŠ.
 • Právo dětí využívat služeb mateřské školy.
 • Právo na výchovu, jež směřuje k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu.
 • Právo na odpočinek a volný čas, na účast ve hře odpovídající jeho věku.

13. Práva rodičů

 • Účast při adaptaci dítěte na kolektiv dětí v MŠ a prostředí školy.
 • Účast na programu MŠ, výchovné koncepci školy, org. škol v přírodě, mimoškolních aktivitách.
 • Má právo na informaci o dítěti /zdravotní stav dítěte, výchovné problémy atd./

Nadřízené orgány: Česká školní inspekce, KÚ pro Liberecký kraj

Zřizovatel MŠ: Městský úřad Kamenický Šenov

Ředitelka: Mgr. Tereza Jeřábková

1.9. 2021