VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Tento vnitřní řád je vydán na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (dále jen „školský zákon“). Určuje pravidla provozu a režim školní družiny.

1         Poslání školní družiny

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnost družiny je určena pro žáky prvního stupně základní školy.

2          Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci

Žák má právo:

 • využívat služeb, pomůcek a vybavení školní družiny
 • vyjádřit přiměřeným způsobem svůj názor na odpočinek a volný čas
 • účastnit se her přiměřeně svému věku
 • účastnit se činností v zájmových útvarech
 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek
 • být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině

Žák je povinen:

 • řádně docházet do školní družiny podle údajů v zápisním lístku
 • ze školní družiny neodcházet bez vědomí vychovatelky
 • respektovat pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem
 • dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen
 • chovat se slušně, ohleduplně k žákům a dospělým, dbát pokynů pedagogických a provozních pracovníků
 • chránit své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek)
 • udržovat pořádek v prostorách školy využívaných školní družinou
 • chránit svěřený majetek před poškozením – hračky, knihy, nábytek apod.
 • hlásit bez zbytečného odkladu každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny
 • osobní věci mít řádně označeny; jejich případnou ztrátu hlásit neodkladně vychovatelce
 • nenosit do družiny předměty, které nesouvisejí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob
 • chodit vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti

Zákonný zástupce má právo:

 • na informace na začátku školního roku, při předávání dítěte, při konzultačních dnech pořádaných školou, při předchozí domluvě s vychovatelkou
 • podílet se na akcích pořádaných družinou

 Zákonný zástupce má povinnost:

 • informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na vývoj dítěte
 • oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích
 • dokládat důvody nepřítomnosti svého dítěte písemně
 • dokládat písemnou formou změny odchodů ze školní družiny do zápisového lístku
 • mimořádný dřívější odchod ze školní družiny oznámit vychovatelce písemně

Pedagogický pracovník má právo:

 • na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole
 • na to, aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy
 • na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti
 • volit a být volen do školské rady
 • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

Pedagogický pracovník má povinnost:

 • vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
 • chránit a respektovat práva žáka
 • chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování
 • svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj
 • zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku
 • poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte informace spojené s výchovou a vzděláváním.

3         Provoz a vnitřní režim školy

Přijímání, průběh a ukončování docházky do školní družiny

Ve školní družině je určena vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací zákonným zástupcům, vyřizování námětů a stížností. Vybírání poplatků zajišťuje administrativní pracovnice školy

O přijetí účastníka do školní družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmovou činnosti a další podobné činností spojenou s pobytem mimo školu rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze školní družiny.

Žáci jsou přijímáni do školní družiny do naplnění kapacity školní družiny a to na základě věku – mladší děti mají přednost.

Pobyt dítěte ve školní družině je zpoplatněn částkou 120,- Kč měsíčně. Poplatek je splatný jednorázově v září 1200,- Kč, nebo 600,- Kč v září a 600,- Kč v únoru, vždy do 15. dne v měsíci. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

 a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.

Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní družinu, nebo z jiných zvláště závažných důvodů.                                            

4         Organizace činnosti

3.1 Provozní doba školní družiny je rozdělena na:

o ranní – 6:15h – 7:45 h

o odpolední – 11:30 h – 15:30 h.

Odchody ze školní družiny jsou možné do 13:00 h, poté až po 15:00 h

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby pověřenou osobou vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do školní družiny. Pokud je tento postup bezvýsledný, kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě, nebo požádá o pomoc Policii ČR.

Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

Podáním přihlášky do školní družiny rodič akceptuje zaplacení půlročního poplatku bez nároku na vrácení. Dítě je přihlášené na minimálně 5 měsíců.

5         Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Všichni žáci se chovají při pobytu ve školní družině tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Vychovatelka školní družiny provede prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti školní družiny.

 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školí družiny povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného

a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonné zástupce postiženého žáka.

V případě úrazu jsou žáci povinni neprodleně nahlásit zranění vychovatelce, nebo jinému zaměstnanci školy.

Při úrazu poskytne vychovatel žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a zajistí vyplnění záznamu do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

6       Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči, je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně své vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.

Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.

7         Dokumentace

 • V družině se vede tato dokumentace:
 • písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny
 • třídní kniha
 • školní vzdělávací program pro školní družinu

vnitřní řád školní družiny.

8         Závěrečná ustanovení

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena vedoucí vychovatelka školní družiny.

Zrušuje se předchozí znění tohoto vnitřního řádu ze dne 28 08. 2002

Řád nabývá účinnosti dnem 31. 08. 2019.

Veronika Horáková    vychovatelka

Mgr. Tereza Jeřábková    ředitelka školy

V Kamenickém Šenově 31.8. 2019