v pondělí 12. 4. se otevře celý 1. stupeň základní školy. Jako škola do 75 žáků budeme mít docházku pravidelnou, bez týdenního střídání.

V MŠ bude zajištěna výuka pro předškoláky.

Dítěti se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud podstoupil ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou (zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba – platí pro žáky 1.-3. tříd) a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.


K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Z testování jsou osvobozeny děti, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID 19, uplynula u nich povinná doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní. Nebo má negativní výsledek testu, který byl proveden poskytovatelem lékařských služeb a není starší 48 hodin. Pokud některou z těchto skutečností není zákonný zástupce z jakéhokoliv důvodu schopen doložit potvrzením, žák se musí testování účastnit.

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční výuku on-line.

Děti v MŠ

Děti se budou testovat hned po příchodu do budovy v prostoru kanceláře MŠ. Dospělý doprovod vždy vstupuje do budovy školy v předepsaných ochraných pomůckách a řádně si u vchodu vydezinfikuje ruce. Dospělý doprovod vyčká na výsledek testu (15 min), prosím počítejte s touto prodlevou.  V případě pozitivního testu dítě odchází s rodičem domů a přes svého lékaře se objedná na PCR test. V případě negativního testu, si dítě převezme pedagog a odchází s ním do třídy. Odpoledne si rodič bude dítě přebírat před školou. Prosíme o trpělivost a vstřícnost při testování. I pro nás to bude velmi organizačně náročné.

Děti v ZŠ

Děti, které chodí do ranní družiny se otestují po příchodu do školy v testovací místnosti – školní družina (u mladších dětí, 1. až 3. ročník, může pomoci rodič) – toto platí pro žáky, kteří přijdou v doprovodu rodičů nebo sami do 7:30. Ostatní žáci se po převléknutí odeberou do své kmenové třídy, kde si udělají test za asistence svého pedagoga (případně v testovací místnosti v přítomnosti rodiče). Prosíme, přicházejte do školy tak, aby děti stihly začátek testování v 7:45. 

V případě pozitivního testu žák odchází domů nebo čeká na příchod zákonného zástupce a podstoupí PCR test.

Prosíme zákonné zástupce dětí, které chodí do školy samy, aby byl někdo z rodiny schopen dítě ze školy v co nejkratší době po případném pozitivním testu vyzvednout.

Další informace naleznete zde:

testovani.edu.cz

Instruktážní video můžete vidět zde:

Testování žáků – YouTube