Dle aktuálního nařízení vlády proběhne zápis do 1. třídy bez osobní účasti a to v období od 1.4. do 30.4 2020 následovnou formou:
Přihlášky budou podány bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
 
Nejpozději do 14 dnů od obnovení školní výuky proběhne motivační část zápisu, která ovšem nemá vliv na přijetí dítěte do základní školy.
 
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
 
jméno a příjmení žadatele (dítěte),
datum narození ( dítěte)
místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola – v našem případě „Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov – Prácheň, příspěvková organizace“),
školní rok nástupu do ZŠ
podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
 
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
 
jméno a příjmení tohoto zástupce,
místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 V příloze vzory dokumentů ve formátu doc: