Přijímání do MŠ pro školní rok 2020-21

Také přijímání do MŠ letos proběhne distančním způsobem bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

 

  1. a) datovou schránkou
  2. b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  3. c) poštou
  4. d) vložením do schránky školy

Kritéria pro přijetí do MŠ pro příští školní rok a přihlášku si prosím stáhněte ve formátu .DOC níže.

kriteria 2020_21

přijímání do MŠ žádost

Změna v průběhu zápisu do 1. třídy ZŠ

Dle aktuálního nařízení vlády proběhne zápis do 1. třídy bez osobní účasti a to v období od 1.4. do 30.4 2020 následovnou formou:
Přihlášky budou podány bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
 
Nejpozději do 14 dnů od obnovení školní výuky proběhne motivační část zápisu, která ovšem nemá vliv na přijetí dítěte do základní školy.
 
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
 
jméno a příjmení žadatele (dítěte),
datum narození ( dítěte)
místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola – v našem případě “Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov – Prácheň, příspěvková organizace”),
školní rok nástupu do ZŠ
podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
 
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
 
jméno a příjmení tohoto zástupce,
místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 V příloze vzory dokumentů ve formátu doc:

Výsledky volby zástupce rodičů a zákonných zástupců do školské rady

Ve dnech 27.11.a 28.11. 2019 proběhlo hlasování o zástupci školské rady z řad rodičů a zákonných zástupců. Navrženými  kandidátkami byly PhDr. Eva Jitka Prokešová, Veronika Baštová, Šárka Jašková.

Hlasování proběhlo v souladu s volebním řádem pro Základní školu  a mateřskou školu Kamenický Šenov – Prácheň, příspěvkovou organizaci, vydaného Radou města Kamenický Šenov 24. října 2005.

 

Celkem vydaných hlasovacích lístků 29
Celkem odevzdaných hlasovacích lístků 22
PhDr. Eva Jitka Prokešová 12
Veronika Baštová 7
Šárka Jašková 3
Neplatných hlasovacích lístků 0

 

Členkou školské rady byla zvolena:

PhDr. Eva Jitka Prokešová s účinností od 29.11. 2019

Volby do školské rady

Volby do školské rady

 

Vzhledem k ukončení volebního období člena školské rady, voleného rodiči žáků, proběhne v souladu s volebním řádem pro Základní školu    a mateřskou školu Kamenický Šenov – Prácheň, příspěvkovou organizaci, vydaného Radou města Kamenický Šenov 24. října 2005 volba  zástupce rodičů do školské rady.

 

Volba se uskuteční tajným hlasováním ve dnech 27. a 28. listopadu 2019.

 

Kandidáty do těchto voleb jsou:

 

Šárka Jašková

PhDr. Jitka Eva Prokešová

Veronika Baštová

 

Pro každého žáka školy bude vydán 1 hlasovací lístek.

 

 

 

Za volební výbor:

Mgr. Tereza Jeřábková

IMG_3291

Škola slaví výročí! 100 let od založení české školy

POZVÁNKA PRO ABSOLVENTY A UČITELE ŠKOLY NA PRÁCHNI

V roce 2019 slaví škola na Práchni 100-let od vzniku české školy

Rádi bychom pozvali co nejvíce absolventů, učitelů, kteří školu na Práchni navštěvovali. Přijďte se na nás do školy podívat  v pátek 6.9. 2019 od 16 hod.

Co nabízíme:

  • prohlídku nynější budovy a zahrady
  • prohlídku dobových fotografií a dokumentů týkajících se školy
  • vystoupení dětí z místní MŠ a ZŠ
  • občerstvení a dobrou zábavu

Chtěli bychom vytvořit unikátní záznam absolventů a učitelů naší školy. Jak na  školu vzpomínají a např. k jakým profesím se v životě dostali. Pokud jste naším absolventem, pošlete nám prosím na mail: skolaprachen@seznam.cz informaci, kdy jste do školy na Práchni nastoupili a kde jste dál studovali a pracovali. Rádi přivítáme i kopie fotografií nebo dokumentů, které by mohly doplnit naší sbírku. Děkujeme a budeme se na vás těšit.

ZŠ a MŠ Prácheň                                       1919 – 2019